Znalostní báze a citace

Literatura

[1] ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení, (leden 1999)
[2] ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební (1987)
[3] ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace (květen 2003)
[4] ČSN EN 607 (74 7704) Okapové žlaby a tvarovky z PVC-U - Definice, požadavky, zkoušení (listopad 1996) 
[5] ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení (listopad 2000)
[6] ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení (listopad 2000) 
[7] ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí (1986)
[8] ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí - Terminologie třídění (červenec 1994) 
[9] ČSN 73 1901 Navrhování střech (1975)
[10] ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) (2005) 
[11] ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění (květen 1994) 
[12] Hanzalová L., Šilarová Š. a kol.: Ploché střechy navrhování a sanace. Informační centrum ČKAIT, s. r. o., Praha 2005. ISBN 80-86769-71-2
[13] Fajkoš A.: Ploché střechy. CERM Brno 1997.
[14] Mrlík F.: Difúzní konstanty některých stavebních látek a konstrukcí, VÚPS, 1980. 
[15] Oláh J., Černík P.: Navrhovanie a opravy plochých striech. ALFA Bratislava 1983. 
[16] ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov (listopad 2002) ve znění změny Z1 (2005). 
[17] Základní pravidla pro klempířské práce. Zpracoval a vydal Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR. Vydání první, březen 2003. 
[18] Svoboda Z.: AREA 2005 pro Windows. Výpočtový program pro PC.
[19] Svoboda Z.: TEPLO 2005 pro Windows. Výpočtový program pro PC.
[20] Svoboda Z.: MEZERA 2005 pro Windows. Výpočtový program pro PC.
[21] Vyhláška č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
[22] ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků - Požadavky (březen 2000) ve znění změny Z1 (2005) 
[23] Vaverka J. a kol.: Stavební fyzika 1. Urbanistická, stavební a prostorová akustika. VUTIUM Brno, 1998. 
[24] Čechura J.: Akustika stavebních konstrukcí. ČVUT Praha, 2002.
[25] Svoboda Z.: NEPRŮZVUČNOST 2005 pro Windows. Výpočtový program pro PC. 
[26] Základní pravidla pro klempířské práce. Zpracoval a vydal Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR. Vydání první, březen 2003. 
[27] Šála J., Keim L.: Teplo? Teplo!. USI Praha, 1993.
[28] Nařízení vlády č. 88/2004 Sb. ze dne 21. ledna 2004, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
[29] ČSN 73 6242 Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací. (1995) 
[30] TNŽ 736280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních mostních objektů. (2000) 
[31] ČSN EN 335 Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva. Definice tříd podle rizika napadení biologickými činiteli. Praha, ČNI 1995. 
[32] ČSN EN 612 (74 7705) Okapové žlaby a odpadní trouby na dešťovou vodu z plechu - Definice, klasifikace, požadavky. (1997). 
[33] Pirner M., Fischer O.: Zatížení staveb větrem. Informační centrum ČKAIT. Praha, 2003. 
[34] Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. Odborná způsobilost v elektrotechnice. 
[35] DIN 4108-3 Wärmeschutz und Energie – Einsparung in Gebäuden. Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz, Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise für Planung und Ausführung (2001). 
[36] ČSN EN 12056-3 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy. Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech - Navrhování a výpočet. (červen 2001). 
[37] Neumann F.: Statika I. Geometrie sil a prutové soustavy staticky určité. 4. nezměněné vydání. SNTL Praha, březen 1979. 
[38] Tywoniak J.: Nízkoenergetické domy. Principy a příklady. Grada Publishing, a. s. Praha, 2005. ISBN: 80-247-1101-X. 
[39] ČSN 73 0540 – 3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin (listopad 2005) 
[40] Řehánek J., Janouš A., Kučera P.,Šafránek J.: Tepelně-technické a energetické vlastnosti budov. Grada Publishing, a. s.. Praha, 2002. ISBN 80-7169-582-3. 
[41] Markus T. A., Morris E. N.: Zdanila, klimat i energija (překlad z angličtiny). Gidrometeoizdat Leningrad, 1985. 
[42] Vaverka J. a kol. Stavební tepelná technika a energetika budov. Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM. Brno, 2006. ISBN 80-214-2910-0. 
[43] Jelínek L.: Tesařské konstrukce. Informační centrum České komory autorizovaných unženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKAIT Praha, 2003. ISBN 801-86364-98-4. 
[44] Šála J., Machatka M.: Zateplování v praxi. Provádění vnějších kontaktních zateplovacích systém. Grada Publishing, a. s., 2002. ISBN 80-247-0224-X. 
[45] Puškár A., Fučila J., Szomolányiová K, Mrlík J.: Okna, dveře, prosklené stěny. Jaga group, v. o. s., Bratislava, 2003. ISBN 80-88905-47-8. 
[46] Smola J.: Realizace pasivních rodinných domů v ČR. Časopis stavebnictví č. 12/06 –01/07. Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů. EXPO DATA, spol. s r. o. ISSN 1802-2030. 
[47] Vymětalík V., Hůlka C.: Extrudovaný polystyrén s povrchovou úpravou z plastbetonu v inverzních střechách. Dektime č. 07/2006. Časopis společnosti Dektrade pro projektanty a architekty. 
[48] Tokar J.: Konstrukční řešení teras. Dektime č. 03-04/2005. Časopis společnosti Dektrade pro projektanty a architekty. 
[49] Bohuslávek P.: Rekonstrukce terasy administrativního objektu. Dektime č. 07/2006. Časopis společnosti Dektrade pro projektanty a architekty. 
[50] Kohout J., Tobek A.: Tesařství. Tradice z pohledu dneška. Grada Publishing, s. r. o.1996. ISBN 80-7169-413-4. 
[51] Vinař J. a kol. Historické krovy I. Konstrukce a statika.. Grada Publishing, a. s. 2004. ISBN 80-7169-575-0. 
[52] Vinař J. a kol. Historické krovy II.Průzkumy a opravy. Grada Publishing, a. s. 2005. ISBN 80-247-1111-7. 
[53] Kutnar Z. Sníh kontra stavba. Dektime č. 07/2005. Časopis společnosti Dektrade pro projektanty a architekty. 
[54] ČSN EN 12056-3 (756760) Vnitřní kanalizace - gravitační systémy - část 3: Odvádění dešťových vod ze střech - Navrhování a výpočet. (2001)

Obrázky

[1] Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje: autor Michal Ritter
[2] Jihlava: SchiDD
[3] Praha, Pražský hrad: Tilman2007

Sledujte nás